Voorwaarden memberships

Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen Baits for all en een Member, tenzij Baits for all en de Member voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen. 

Eenvoudig gezegd: Deze voorwaarden gelden voor alle leden met een abonnement bij Baits for all.

Definities
• Member: natuurlijk persoon van 16 jaar en ouder welke een abonnement heeft afgesloten bij Baits for all.

•Membership: Het abbonnement dat is afgesloten bij baits for all, de huidige memberships zijn: bronze, silver, gold, platinum, emerald, diamond, diamond +, diamond ++ of diamond +++ en zijn deels beschikbaar per maand, per 3 maanden of per jaar.

• De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Baits for all en de Member.

1) Tot stand komen overeenkomst.

1. De Overeenkomst tussen Baits for all (toxic dreams) en de member komt tot stand door middel van:
1. Het online aanmelden via een online formulier op de website van Baits for all.
Nadat de member de registratie voor Baits for all heeft volbracht, akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden en de Voorwaarden memberships en op de button ‘Naar betalen’ heeft geklikt is de Overeenkomst geldig.

2. Na totstandkoming van de Overeenkomst met betrekking tot een  bronze, silver, gold, platinum, emerald, diamond, diamond +, diamond ++ of diamond +++ account is deze persoon member van Baits for all. 

3. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Baits for all worden overgedragen.

4. Een member heeft bij het online aanmelden het recht om aan Baits for all mee te delen dat hij/zij afziet van de Overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de startdatum (dag 1) van zijn/haar Baits for all membership.  De opzegging dient per email of telefoon te geschieden.

5. Indien de member binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van de Overeenkomst, is Baits for all gerechtigd om de gemaakte kosten voor het bestellen van de producten in rekening te brengen. 

6. Baits for all gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 16 jaar oud zijn. De member garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft. Baits for all heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de klant jonger is dan 16 jaar.
6a. Mocht de member geen 16+ zijn dan is het belang dat er toestemming wordt gevraagd aan een voogd. Dit wordt door Baits for all gecheckt en gearchiveerd. 

7. Baits for all verwerkt persoonsgegevens van de member binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven. 

8. In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt Baits for all de persoonsgegevens voor de doeleinden:
a. Facturatie
b. Levering van producten
c. Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting
d. Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden
e. Voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoop- en sales activiteiten met betrekking tot de producten van Baits for all. 

9. Baits for all mag deze informatie in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen.

2) Abonnementsgelden

1. De Overeenkomst wordt aangegaan totdat de member deze opzegt, na het opzeggen van het member account door middel van email of telefoon wordt er nog 1 maand het bedrag afgeschreven van de rekening van de member. Dit is dus het opzegtermijn voor het member account.

2. De ingangsdatum van het abonnement is vanaf de eerste van de maand. De eerste factuur zal worden geprijsd tot het begin van de volgende maand. 

3. De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat Baits for all de aanmelding heeft ontvangen.

4. Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden middels automatische incasso per periode van 1 maand vooruit, waarbij de eerste betaling direct uitgevoerd wordt middels één van de beschikbare betaalmethoden. De eerste betaling geldt in deze als machtiging voor automatische incasso. Het is ook mogelijk om het gehele abonnement in één keer vooruit te betalen via de beschikbare betaalmethoden. Op de betaling zijn tevens de algemene voorwaarden van de gekozen betaalmethode van toepassing. De laatste mogelijkheid is het betalen via factuur. Deze worden een week voor aanvang van een nieuwe maand verstuurd. Gelieve deze binnen 10 dagen te betalen.  

5. De betaling dient in het uiterste geval op de laatste dag van de maand op de rekening van Baits for all te zijn binnengekomen. Baits for all is niet aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden. In geval zich problemen voordoen dient u contact op te nemen met uw bank.

6. Bij een niet tijdige ontvangst, stornering of chargeback van het verschuldigde bedrag, wordt de member een betalingsherinnering gestuurd. De member krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de Member na deze periode van twee weken in gebreke is, worden alle nog openstaande abonnementstermijnen direct opeisbaar en wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de member.

7. Baits for all is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de member te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

8. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

Je bent verplicht het abonnementsgeld op tijd te betalen.

Eenvoudig gezegd

Na aanmelding via de website van Baits for all word jij member van Baits for all. Na start van jouw plan heb je 14 dagen bedenktijd om op je aanmelding terug te komen. Je belooft dat je de juiste gegevens invult bij het aanmelden op de website. Baits for all slaat jouw gegevens op, om te kunnen gebruiken voor de normale bedrijfsvoering.

Niemand is perfect, Baits for all ook niet. Baits for all doet zijn best om zijn diensten en producten zo snel en zo goed mogelijk aan te leveren, maar word niet meteen boos als er een keer iets mis gaat. Als je ons wilt helpen door middel van feedback, dan staan wij altijd open voor een gesprek. Baits for all respecteert auteursrechten en verwacht dat jij dat ook doet. Als jij informatie aanlevert die je niet had mogen aanleveren, en Baits for all lijdt daardoor schade dan ben jij aansprakelijk. Baits for all mag altijd besluiten om te stoppen met het aanleveren van haar diensten. Uiteraard zorgt Baits for all dan voor een nette afhandeling van zaken.

Een membership eindigen doe je door middel van email of telefoon. Jouw membership wordt dan beëindigd na een opzegtermijn van 1 maand.

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing en mochten jij en Baits for all geschillen hebben en hier niet samen uitkomen, dan is de Nederlandse rechter bevoegd.

3) Diensten en verplichtingen Partijen

1. Baits for all levert Boilies, pop-ups en ander voer en aas (benodigdheden) voor vissen. Met het afsluiten van een membership, met uitzondering van een bronze en silver membership, kan er voor gekozen worden om deze producten per maand, per 3 maanden of per jaar te leveren.

2. De door Baits for all te leveren diensten en toegang tot beschermde gedeeltes van de website, worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.

3. De door Baits for all te leveren producten worden geleverd maximaal 1 maand vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst, je wordt per email op de hoogte gehouden wanneer je bestelling klaar is om geleverd te worden.

4. Doordat sommige producten van Baits for alleen in een digitale versie, online beschikbaar zijn, kan Baits for all niet garanderen dat zijn digitale producten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.

5. Baits for all zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de member ontvangen wordt.

6. Inbreuk op rechten van de member dienen per e-mail gemeld te worden op baitsforall@gmail.com. Na de melding zal Baits for all de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tijd onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen.

7. De member is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.

8. De member heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.

9. De member verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de member zal worden aangepast.

10. De member mag derden geen toegang verschaffen tot Baits for all via zijn eigen registratie. Bij overtreding is de member volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.

11. De member is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Baits for all en derden, ten gevolge van de door de member gedeelde informatie.

12. De member gaat akkoord dat Baits for all alle door de member aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in art. 1.8 van deze Algemene Voorwaarden.

13. Baits for all behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van Baits for all te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Hierover zal altijd richting de member gecommuniceerd worden. Ten gevolge van deze wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door de member gedeelde informatie niet toegankelijk zijn of verloren gaan.

14. In het geval van een wijziging als genoemd in punt 13 van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft de member slechts recht op een pro rato retournering van het reeds (vooruit) betaalde bedrag aan Baits for all.

 

3) Overige voorwaarden en privacy

1. Wanneer je een membership start ga je akkoord met onze voorwaarden membership welke hierboven zijn benoemd

2. Wanneer je een membership start ga je akkoord met onze voorwaarden en condities

3. Wanneer je een membership start ga je akkoord met onze privacy verklaring

4. Wanneer je een membership start ga je akkoord met ons cookiebeleid

Winkelwagen